Rentunder offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Rentunder offentliggör utfallet av företrädesemissionen Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rentunder Holding AB löpte ut den 1 oktober 2018. Utfallet visar att 5 046 725 aktier tecknades, vilket motsvarar cirka 74,2 procent av erbjudandet. Utfallet av företrädesemissionen i Rentunder Holding AB som löpte ut den 1 oktober 2018 ledde till att totalt 5 046 725 aktier tecknandes. 4 458 […]

Rentunder genomför världens första automatisering av båttvätt

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 19 september 2018 Rentunder genomför världens första automatisering av båttvätt Rentunder AB har tecknat ett avtal med Bosö Båtklubb om uppgradering av deras båttvätt för att automatisera hela tvättprocessen. Det blir den första tvätten i världen som får detta system som utvecklas och ägs av Rentunder. Ordervärdet uppgår till 125 […]

Rentunder tecknar avtal om etablering och drift av båttvätt i Näsbyviken

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om att etablera en båttvätt i Näsbyviken, Täby. Båttvätten kommer ägas och drivas av Rentunder. Rentunder erhåller 730 000 SEK vid driftstart och behåller 93% av intäkterna. Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har tecknat avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om etablering av båttvätt i Näsbyviken. […]

Rentunder offentliggör…

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 14 september 2018 Rentunder offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission Styrelsen i Rentunder Holding AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen i bolaget. Måndagen den 17 september 2018 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Rentunders […]

Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2018

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 24 augusti 2018 Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2018 Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 1 232 986 SEK (första halvåret 2017: 10 247 924 SEK) och ett resultat på -1 831 797 SEK (första halvåret 2017: 1 879 423 SEK) för första 6 månaderna 2018. Omsättning […]

Rentunder genomför företrädesemission

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 24 augusti 2018 Rentunder genomför företrädesemission Rentunder Holding AB genomför en nyemission på 9,5 MSEK med företräde för aktieägarna. Emissionen kommer möjliggöra satsningar i hel och delägande av båttvättar i Sverige och utomlands. Styrelsen i Rentunder Holding AB (”Rentunder” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 9,5 MSEK med […]

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut: Den framlagda årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkning fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Beslutades att balansera hela årets vinst i ny räkning. Föreslagna arvoden till styrelsen (40 000 kr per ledamot ej anställda […]

Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 1 juni 2018   Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017 Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2017. Rentunder offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida.   För ytterligare information kontakta: Mikael Alvén, VD [email protected] +46 (0)70 486 3839   Rentunder är ett miljöteknikbolag […]

Rentunder kallar till årsstämma

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 28 maj 2018   Rentunder kallar till årsstämma Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2017. Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma   Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 15.00 i […]

Ökat fokus på delägande av båttvättar

Rentunder har för avsikt att i betydligt större omfattning än tidigare etablera tvättar i USA och Norden där Rentunder har del i omsättning eller vinst från tvättverksamheten, vilket normalt kommer leda till att bolaget deläger tvättar. Affärsmodellen bedöms ha mycket goda förutsättningar att generera en större omsättning per båttvätt över tid med betydligt bättre vinstmarginaler […]