• Svenska
    • English

Rentunder Holding AB
Pressmeddelande den 23 februari 2018

Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och
resultat efter skatt om 683 538 SEK (helåret 2016: -5 553 778 SEK) för helåret 2017.

Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2017. Bolaget kommer gå ut med en
komplettering under februari med en redovisning av räkenskaperna i sammandrag för andra
halvåret 2017, motsvarande jämförelsesiffror för 2016 samt nyckeltal. Siffrorna går även indirekt att
utläsa från av bolaget publicerade rapporter.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 24 augusti 2018.
Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:
” Bolaget har under året taget ett betydande steg från att haft stort fokus på att förbättra
produkterna och konceptet till att kunna erbjuda våra attraktiva lösningar till kunder över stora delar
av världen. Från att vid 2017 års ingång ha levererat maskiner till 3 länder har vi nu levererat till 8
länder. Vi har även sett att på de marknader vi funnits på längst, Sverige och USA, har omsättningen
ökat markant, och står för lejonparten av omsättningen.
Omsättning och resultat är bolagets bästa någonsin. Omsättningen ökade med 1 800 % och
resultatet var positivt efter flera års minusresultat. Företagets fokus kommer under 2018 fortsätta
vara att etablera fler referensanläggningar och att hjälpa befintliga kunder att lyckas med sina
affärer. Vi ser nöjda kunder och slutkunder (båtägare) som det helt avgörande för långsiktig
framgång.
Arbetet att fortsätta stärka våra erbjudanden fortgår, med bland annat arbete mot en fullt
automatiserad tvättprocess och bra digitala verktyg för båttvättsägare och båttvättskunder.
Rentunder har fått flera bidrag under året för att hjälpa oss stärka vårt kunderbjudande samt
ytterligare bana vägen för internationell försäljning.
Styrelsen ser goda investeringsmöjligheter inom verksamheten och föreslår därför att ingen
utdelning sker.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör
båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika
och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget
finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2018 kl. 16.40 CET.