Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av ersättning till styrelse.
 11. Fastställande av ersättning till revisorer.
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma.
 13. Beslut rörande styrelsens bemyndigande att göra nyemission.
 14. Stämmans avslutning.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till mikael@driveinboatwash.com
Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2016-06-27 kl 13.00.


För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2016-06-23. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


Hemsidan www.rentunder.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

Rentunder Holding AB
Styrelsen