Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 25 februari 2021

Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2020

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 7 916 518 SEK (helåret 2019: 9 452 160 SEK) och resultat efter skatt om -4 254 645 SEK (helåret 2019: -1 306 541 SEK) för helåret 2020.

Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2020.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 26 augusti 2021.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig bifogat detta pressmeddelande och på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

”2020 har till stor del präglats av att stärka försäljningsnärvaron i USA. Den Svenska marknaden har historiskt varit den största men bolaget bedömer att den amerikanska marknaden är viktigast på sikt. Genom ett 50% ägt intressebolag har ett flertal duktiga personer engagerats i försäljningsverksamheten, och de har i sin tur knutit upp ett stort antal distributörer.

I Europa har bolaget ingått samarbete med en Kroatisk distributör. En första BIGWASH blev under februari 2021 installerad i Kroatien, där Rentunder är 50% delägare. Delägande i tvättar med vinstdelning är en viktig del för Rentunder i arbetet med att höja marginalerna på våra produkter samt ha återkommande intäkter efter leverans.

Covid har påverkat bolaget genom att bolaget och potentiella kunder inte kunnat resa till stor utsträckning. Generellt behöver alltid kunden se tvätten i verkligheten och träffa bolagsrepresentant innan denne kan ta slutligt köpbeslut. Våra distributörer har meddelat om förseningar i säljprocessen på grund av Covid situationen.

Årets omsättning har inte varit tillräckligt stor för att bära bolagets kostnader. I förra årets bokslutskommuniké skrev undertecknad: ”För att bolaget ska ta större steg mot att nå sin vision att fasa ut giftig båtbottenfärg behöver våra anläggningar visa på än bättre ekonomiskt utfall på driftnivå, alternativt få draghjälp av strängare miljöregler, eller bidragspengar.” Under 2020 har vi kunnat rapportera om stora ökningar i antalet båtar som tvättar i ett flertal anläggningar i Sverige. Även i USA har vi fått rapporter om att antalet båtar som tvättar där ökar. Denna ökning leder till bättre ekonomiskt utfall för båttvättarna. Detta, tillsammans med att vi får ut fler referensanläggningar och att miljöreglerna tenderar att bli allt strängare, ger oss bra förutsättningar inför 2021.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari, 2021 kl. 8.00 CET.