Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma

Ärenden enligt dagordningen Val av ordförande och protokollförare på stämman.Upprättande och godkännande av röstlängd.Godkännande av dagordningen.Val av justeringsman.Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.Framläggande…

Fortsätt läsaStyrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma