Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 9 juli 2020

Rentunder genomför företrädesemission

Rentunder Holding AB genomför en nyemission på 5,6 MSEK med företräde för aktieägarna. Emissionen kommer möjliggöra satsningar i hel och delägande av båttvättar i Sverige och utomlands.

Styrelsen i Rentunder Holding AB (”Rentunder” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 5,6 MSEK med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden löper under perioden 13 augusti till och med 27 augusti 2020.

Emissionen genomförs för att möjliggöra ökad del- och helägande av båttvättar, ökade försäljningssatsningar och ytterligare kapital till den löpande verksamheten (rörelsekapital).
Styrelsen beslutade den 9 juli 2020, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 26 juni 2020, att genomföra en företrädesemission om ca 5,6 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 10 augusti 2020 erhålls en teckningsrätt. 1 teckningsrätt ger aktieägaren möjlighet att teckna 1 ny aktie till priset 0,30 kr. Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 13-25 augusti 2020. Handel med BTA (betald tecknad aktie) äger rum från den 13 augusti 2020 fram till att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Ett emissionsmemorandum kommer offentliggöras innan teckningstiden påbörjas.

Aqurat är emissionsinstitut.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli, 2020 kl. 20.40 CET.