Rentunder Holding AB
Pressmeddelande den 12 augusti 2020

Rentunder offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission

Styrelsen i Rentunder Holding AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen i bolaget. Torsdagen den 13 augusti 2020 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Rentunders hemsida www.driveinboatwash.com samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Villkor i sammandrag:

 • Företrädesemission av aktier om cirka 5,6 MSEK.
 • För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 13 augusti och den 27 augusti 2020.

 • Stockholm, 12 augusti 2020

  För ytterligare information kontakta:

  Mikael Alvén, VD
  mikael@driveinboatwash.com
  +46 (0)70 486 3839

  Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.
  Viktig information
  Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
  Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti, 2020 kl. 09.00 CET.