Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 1 232 986 SEK (första halvåret 2017: 10 247 924 SEK) och ett resultat på -1 831 797 SEK (första halvåret 2017: 1 879 423 SEK) för första 6 månaderna 2018. Omsättning per aktie var 0,09 kr och resultatet -0,13 kr efter skatt.

Nästa rapporttillfälle kommer vara bokslutskommuniké som redovisas 25 februari 2019.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i halvårsrapporten:

Bolaget har under första halvåret lagt stort fokus på att hjälpa våra samarbetspartners och kunder att bli framgångsrika med deras införskaffade båttvättar. Detta arbete går hela tiden framåt, men försäljningen har utvecklats svagare än förväntat. Huvudanledningen är att en stor del av de kunder bolaget för diskussioner med har skjutit på köpbeslutet. I USA har anledningarna generellt varit att miljö- och drifttillstånd tar längre tid än förväntat, vilket även påverkar våra möjligheter att slutleverera sålda tvättar. I takt med att fler tvättar startas och drivs är bolagets bedömning att tillståndsgivningen kan komma att ske snabbare och mer rutinmässigt. Den svenska marknaden har bolaget fler intressenter än någonsin som tittar på båttvättar men finansiering är ofta en utmanande fråga som gjort att många affärer går om intet eller fördröjs. I Norge valde Miljodirektoratet att stödja befintlig båttvätt bolaget sålt till Vollen i Norge för att fortsatt utvärdera installerad båttvätt, istället för att stödja nya etableringar. Detta är positivt i den mån att det hjälpt tvätten i Vollen som nu har närmare 600 unika båtkunder registrerade för tvätt. I det korta perspektivet har det dock drabbat Rentunder då kunder gärna avvaktar investering om de ser en möjlighet att eventuellt få bidrag till investering kommande år. På längre sikt kan det vara positivt då Vollen visar på goda resultat både ekonomiskt och miljömässigt. Utanför Norden och USA så har tvättarna generellt inte varit i drift länge nog för att kunna utgöra referensanläggningar i större utsträckning än att förevisa tekniken. Över tiden, i takt med att tvättarna uppvisar historik över tvättresultat och finansiellt resultat kan de i allt högre utsträckning utgöra referenser fullt ut för kunder att fatta köpbeslut. Desto mer data vi kan visa upp från potentiella kunders hemmamarknad desto mer minskar osäkerheten för kunderna, vilket potentiellt kan leda till lägre avkastningskrav när kunderna ska utvärdera en satsning. Idag upplever många kunder utomlands att de hellre väntar in utfallet av de etableringar som gjorts innan de tar ett beslut om egna investeringar.

Bolagets omsättning för första halvåret 2018 är 1 232 986 SEK (första halvåret 2017: 10 247 935 SEK). Omsättningen har minskat kraftigt främst beroende på att bolaget inte har slutlevererat några av bolagets större tvättar, BIGWASH, under perioden. Omsättningen utgörs främst av leverans av trailertvätten MINIWASH till Frankrike och service och uppgraderingsjobb till befintliga tvättar.

Bolagets resultat för första halvåret 2018 är -1 831 797 SEK (första halvåret 2017: 1 879 423 SEK). Bolagets stora negativa resultat beror på avsaknad av leveranser av BIGWASH.

Precis som förra året anger bolaget ingen prognos eller målsättning för årets resultat och omsättning beroende på osäkerhetsfaktorer som orderingång och att utfallet skiljer sig åt väsentligt redovisningsmässigt om bolaget främst säljer anläggningar eller tillsammans med partners etablerar anläggningar. Även tajmningen om bolaget slutleverar anläggningar precis före eller efter en rapportperiod påverkar resultat och omsättning väsentligt.

I halvårsrapporten för 1 år sedan sa VD att ’Det är betydligt viktigare för Rentunder att få många bra referenser under 2017 och början av 2018 än att försöka maximera vinst på kort sikt’. Bolaget har under 2017 och 2018 installerat ett flertal tvättar som har goda möjligheter att utvecklas till lyckade referensanläggningar som kan leda fram till fler försäljningar. Framförallt tvättarna utanför Sveriges gränser är viktiga för sina respektive lokala marknader. Då Rentunder tror starkt på möjligheterna att lönsamt driva båttvättar jobbar vi också för att etablera egna anläggningar. Det är dock väsentligt att förhållandena är rätt för att genomföra etableringar och det är bättre för oss att bygga marknaden rätt och få tvättar på bra platser. Om vi tar USA som exempel har bolaget en egen tvätt installerad i mynningen av Shelter Island, som ligger vid mynningen av San Diego bay, Kalifornien, med ca 8 000 båtar. Vi tilläts lägga tvätten precis där vi ville av Port of San Diego. Vår distributör har en av deras anläggningar installerad i Sea Isle marina i Miami. Marinan åtnjuter mycket hög status och har bland annat utgjort den huvuddelen av den flytande delen av världens största båtmässa under många år. Att den stora fastighetsägaren som äger marinan inte bara gett klartecken till installation, utan dessutom låtit distributören välja den bästa platsen i marinen, skyddat läge precis bredvid inloppet till marinan mittemot sjömacken, är mycket glädjande. Att vi får dessa möjligheter att välja de bästa kommersiella platserna i 2 av de mest attraktiva marinorna i USA kan tolkas som att det finns ett stort intresse av marinaägare att ha en båttvätt i sin hamn. Båda dessa anläggningar genomgår nu miljötester och vi har goda förhoppningar att kommersiell drift kan komma igång under 2018. Att bygga bra referensanläggningar på rätt sätt tar tid, men bolagets ledning och anställda har en tilltro till att om vi gör saker på rätt sätt så kommer det löna sig i slutändan.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti, 2018 kl. 08.50 CET.