Pressmeddelande den 25 februari 2019, Rentunder Holding AB: Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2018.

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 3 286 827 SEK (helåret 2017: 14 777 267 SEK) och resultat efter skatt om -5 765 243 SEK (helåret 2017: 683 538 SEK) för helåret 2018.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 26 augusti 2019.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

”Rentunder har fortsatt sitt fokus på att säkerställa framgångsrika tvättanläggningar där förutsättningar finns. Extra stor kraft har lagts på att lyckas utomlands, och bolaget gör framsteg. Efter flera års hårt arbete med USA ser vi mycket goda förutsättningar att sälja på USA marknaden. De fyra installerade anläggningarna i USA utgör goda referensanläggningar. På vissa platser är miljötillstånden klara medan de upplevs vara i slutfasen på andra platser. Tillstånd behöver sökas sen för varje maskin men processen blir betydligt snabbare och mindre kostsam när vår produkt är accepterad och genomgått alla tester sen innan. Uppstarten av ett gemensamt ägt bolag med vår tidigare distributör i USA var ännu ett steg i vår utstakade riktning att röra oss framåt i värdekedjan genom att ta del i intäkter från drift av tvättar.

Vad gäller försäljning under 2018 har det varit ett stort misslyckande, där framförallt USA marknaden inte utvecklats så snabbt, till stor del på att få anläggningar är i kommersiell drift vilket försvårat säljarbetet. Den svaga försäljningen leder till ett negativt resultat för bolaget. Vi har varit tydliga med att 2018 års plan hade huvudfokus på att lyckas med våra referensanläggningar på ett bra sätt, vilket vi anser har lyckats överlag väl med om än främst i slutet av 2018. Inför 2019 behöver vi bli betydligt bättre på att nyttja de fina referenser vi har världen över och generera försäljning för att kunna uppnå ett bättre resultat.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari, 2019 kl. 14.30 CET.