Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 24 november 2020

Rentunder kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till extrabolagsstämma. Kallelsen avser val av ny revisor samt ändring av bolagsordningen.

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till extrabolagsstämma. Anledningen till att kalla till extra bolagsstämma är för att välja ny revisor och göra ändring av bolagsordningen. Ny revisor behöver väljas då nuvarande revisor trappar ner inför kommande planerad pension. Styrelsen anser det bättre att ny revisor väljs in innan årsskiftet då inventering av bland annat lager ska ske i samband med årsskiftet, vilket är anledningen till att styrelsen vill hålla en extrastämma innan årets slut. Förslag på ny revisor är Godkänd revisor Majvor Leksell, som arbetar på LR Revision. Förslag till ny bolagsordning, såväl som den nuvarande  bolagsordningen, är bifogat i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida. Mer info följer nedan i kallelsen, men de huvudsakliga föreslagna förändringarna är: Utvidgning av verksamhetsbeskrivning, Höjning av lägsta och högsta aktiekapital, Höjning av lägsta och högsta antalet aktier samt Ändring av avstämningsdag för rätt att deltaga på bolagsstämma i enlighet med en ändring i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde i kraft 3 september 2020.

Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till
extrabolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 kl. 14.00 i Spånga Center på
Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, i Stockholms kommun.

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 6. Beslut om ny bolagsordning
 7. Val av revisor
 8. Beslut om utökat mandat till styrelsen för att justera beslut från extrastämman
  vid behov
 9. Stämmans avslutning.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt
eventuellt biträde via mail till mikael@driveinboatwash.com
Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2020-12-23.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2020-
12-17. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Hemsidan www.rentunder.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring extra bolagsstämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta på extra bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 17 december 2020 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Förslag till beslut

Punkt 6
Förslag om ny bolagsordning. De huvudsakliga ändringarna är i följande paragrafer:

§3: Utvidgning av verksamhetsbeskrivning enligt följande: ”Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag och intressebolag, tillverka, sälja, hyra ut och driva båttvättar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet, inklusive försäljning inom det maritima segmentet”
§4: Höjning av lägsta och högsta aktiekapital: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.700.000 kronor och högst 14.800.000 kronor”
§5: Höjning av lägsta och högsta antalet aktier: ”Antalet aktier skall vara lägst 37.000.000 och högst 148.000.000. Alla aktier är av samma slag”
§7: Ändring av avstämningsdag för rätt att deltaga på bolagsstämma (i enlighet med en ändring i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde i kraft 3 september 2020):
”Kallelse till bolagstämmas ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring i bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Punkt 7
Förslaget är att Majvor Leksell blir revisor. Nuvarande revisor Göran Bringer önskar
frånträda då han trappar ner för att planera inför pension.

Punkt 8
Förslag att ge styrelsen mandat att justera beslut som tagits på stämman så att de
överensstämmer med Bolagsverket, andra myndigheter och organisationer samt börsens krav, i det fall något av besluten på stämman inte uppfyller kraven från ovanstående organisationer.

Rentunder Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller inte insiderinformation som Rentunder Holding AB annars är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november, 2020 kl 15.00 CET..