Rentunder Holding AB genomför en nyemission på 9,5 MSEK med företräde för aktieägarna. Emissionen kommer möjliggöra satsningar i hel och delägande av båttvättar i Sverige och utomlands.

Styrelsen i Rentunder Holding AB (”Rentunder” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 9,5 MSEK med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden löper under perioden 17 september till och med 1 oktober 2018.

Emissionen genomförs för att möjliggöra ökad del- och helägande av båttvättar, ökade försäljningssatsningar och ytterligare kapital till den löpande verksamheten (rörelsekapital).

Styrelsen beslutade den 23 augusti 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 27 juni 2018, att genomföra en företrädesemission om 9,5 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra Bolaget cirka 9,3 MSEK.

Totalt har teckningsförbindelser om ca 4 MSEK, motsvarande ca 42% av emissionsbeloppet inkommit. Bland annat har hela bolagets styrelse och samtliga anställda förbundit sig att teckna aktier i företrädesemission, privat eller genom bolag för ca 3,5 MSEK.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 13 september 2018 erhålls en teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger aktieägaren möjlighet att teckna 1 ny aktie till priset 1,40 kr. Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 17-27 september 2018. Handel med BTA (betald tecknad aktie) äger rum från den 17 september 2018 fram till att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Ett emissionsmemorandum kommer offentliggöras innan teckningstiden påbörjas.

Aqurat är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti, 2018 kl. 8.50 CET.