Rentunder har för avsikt att i betydligt större omfattning än tidigare etablera tvättar i USA och Norden där Rentunder har del i omsättning eller vinst från tvättverksamheten, vilket normalt kommer leda till att bolaget deläger tvättar. Affärsmodellen bedöms ha mycket goda förutsättningar att generera en större omsättning per båttvätt över tid med betydligt bättre vinstmarginaler än vad ren försäljning kan göra.

Rentunder har under de senaste 2 åren lagt huvudfokus på att bygga upp ett starkt säljnätverk som etablerar tvättar som, utöver att vara en lönsam verksamhet att driva, ska fungera som referensanläggningar för kommande försäljning. Bolaget gör nu bedömningen att tiden är rätt att mer aktivt söka och etablera samarbeten där Rentunder får del i resultatet eller omsättningen från tvättverksamheten. Uppläggen kommer variera, men i de flesta fall kommer Rentunder ha ett delägande med upp till 50% i tvätten och partnern kommer driva anläggningen. De primära marknaderna är till en början Sverige och USA där bolagets produkter funnits längst tid.

Bolagets bedömning är att vinsten över tid att äga en framgångsrik anläggning jämfört med att sälja en anläggning kan var mer än 10 gånger större under en båttvätts kommersiella livstid (försiktigt uppskattad till 10 år). Delägande av tvättar förväntas bidra till att omsättning och vinstmarginal ökar över tid med betydligt bättre vinstmarginaler än vad ren försäljning kan göra.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Det har varit mycket kostnadseffektivt för Rentunder att inte självt behöva finansiera de första etableringarna i olika länder, vilket utöver anläggningskostnaden tillkommer kostnader som miljötillstånd och arbetet att skapa en medvetenhet på marknaden. Att låta agenter/distributörer stå hela finansiella risken när vi etablerat oss i ett nytt land har varit möjligt då vårt erbjudande har varit mycket attraktivt. Bolaget har sedan flera år tillbaka kommunicerat sin strategi att på sikt vara delägare i det löpande intäktsflödet för tvättar.Vi har nu i allt högre grad i flera länder fått positiv feedback från kunder, återkommande kunder, verifierat betalningsvilja hos kunder, fått miljö- och andra godkännanden för våra maskiner. Vi bedömer därför tiden vara mogen att till stor grad växla om säljverksamheten till att vara främst delägare i tvättar och därmed kunna ha inflytande och intäkter från en betydligt större del av värdekedjan.Styrelsens bedömning att vinsten över tid att äga en anläggning jämfört med att sälja en anläggning kan var mer än 10 gånger större under en båttvätts kommersiella livstid om anläggningen är framgångsrik, bygger enbart på intäkter från tvättning. Det finns även stort värde av den kontaktyta båttvätten innebär mot ett mycket attraktivt kundsegment (personer med stor inkomst/förmögenhet) för övrig försäljning och marknadsföring. Merförsäljning och reklam måste hanteras mycket varsamt, men rätt hanterat kan även det utgöra en stor del av tvättens totala intäkter.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april, 2018 kl. 10.05 CET.