Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2017. Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma.

Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 15.00 i Spånga Center på Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, i Stockholms kommun.

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av ersättning till styrelse.
 11. Fastställande av ersättning till revisorer.
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma.
 13. Beslut rörande styrelsens bemyndigande att göra nyemission.
 14. Stämmans avslutning.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till mikael@driveinboatwash.com

Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2018-06-24 kl 15.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2018-06-20. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Hemsidan www.rentunder.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 20 juni 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Förslag till beslut

Punkt 10
Förslag ersättning till styrelse om 40 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget eller dess dotterbolag. Utöver detta föreslås en pott om 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen.

Punkt 11
Förslaget är att revisorsarvode sker per löpande räkning av bolaget godkända fakturor.

Punkt 12
Förslag till styrelse: Jan Alvén (Ordf), Mikael Alvén, Karl Fredmark och Karl-Axel Bartholf
Förslag till revisor: Göran Bringer

Punkt 13
Förslaget är att ha samma formulering som på senaste bolagsstämma, nämligen enligt texten nedan:
Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

Rentunder Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj, 2018 kl 11.25 CET.