Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 28 augusti 2020

 

Rentunders företrädesemission kraftigt övertecknad

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rentunder Holding AB löpte ut den 27 augusti 2020. Det preliminära utfallet visar att anmälningar av teckning av aktier uppgår till totalt 262 procent av erbjudandet.

 
Det preliminära utfallet av företrädesemissionen i Rentunder Holding AB, som löpte ut den 27 augusti 2020 visar att totalt 48 929 085 aktier tecknandes. 16 389 272 aktier, motsvarande ca 88 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Den siffran kan komma att justeras då alla rapporter från den sista teckningsdagen inte är inkomna. Utöver det har anmälningar utan företrädesrätt om totalt 32 539 813 aktier mottagits. Totalt tillkommer från emissionen 18 643 826 nya aktier och 5 593 147,80 SEK. Emissionen är därmed fulltecknad.
 
Emissionslikviden som tillfaller bolaget uppgår till ca 5 400 000 SEK efter avdrag för emissionskostnader, inklusive relaterad marknadsföring, om ca 190 000 SEK. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det memorandum som offentliggjordes den 12 augusti 2020. Genom företrädesemissionen ökar Rentunder Holding ABs aktiekapital med 1 864 382,6 SEK till 3 728 765,2 SEK. Antalet aktier ökar med 18 643 826 stycken till 37 287 652 stycken aktier.
 
VD kommenterar
 

”Det är glädjande att se det stora intresset att delta i Rentunders emission. Jag vill tacka Aqurat i allmänhet, och Stefan Årstein på Aqurat i synnerhet, för ett professionellt arbete i samband med emissionen. Slutligen vill jag ge ett stort tack till Rentunders befintliga och nya aktieägare som valt att delta i emissionen.”

 
För ytterligare information kontakta:
 
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839
 
Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti, 2020 kl. 13.00 CET.