Bokslutskommuniké för verksamhetsaret 2022 Rentunder Holding

Detta pressmeddelande går också att öppna i PDF form.

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 8 336 730 SEK
(helåret 2021:11 664 877 SEK) och resultat efter skatt om -2 160 204 SEK
(helåret 2021: -1 114 731 SEK) för helåret 2022. Årsredovisning beräknas vara klar
under april månad.

Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022. Årsredovisning beräknas
vara klar under april månad. Kommande rapporttillfällen avser årsredovisning 2022 som är planerad
till den 5 april 2023 och halvårsrapport som redovisas 25 augusti 2023.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig bifogat detta pressmeddelande på bolagets
hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

”Trots ett relativt utmanande 2022 med bland annat en stigande inflation, försvagad krona, krig i vårt
närområde och med en allmänekonomisk mättnad på marknaden har bolaget sett ett ökat antal
förfrågningar från Europa och övriga världen. Dock med en något fördröjd säljcykel med anledning av
det rådande världsläget.

Våra första sålda båtbottentvättar i mellersta- och södra Europa har bidragit starkt till en ökad
synlighet, då de under 2022 haft sitt första riktiga operativa verksamhetsår där vi tydligt ser ett
förändrat beteende hos båtägaren.

Den svenska marknaden visar på en fortsatt stabil ökning av antalet tvättade båtar med ett
genomsnitt på +15% på våra anläggningar. Intresset från båtklubbar samt marinor har ökat då våra
båtbottentvättar ses som ett gott alternativ i målet att uppnå miljökraven. Bolaget tar även ett
starkare grepp kring produktutveckling med koncentration på förbättringar som möjliggör att fler
antal båtar kan tvättas under säsongen.
Installationen på Åland har haft ett mycket starkt första driftår med flertalet återkommande nöjda
båtägare. Det är en växande trend även i våra nordiska grannländer, att båtägare vill prioritera mer
praktiska och prisvärda metoder för båtbottenunderhåll.

Under föregående år ingick bolaget även ett nytt samarbete med en distributör för Egypten och ett
antal länder i Gulf-området. Vi har aktivt verkat för att åter öppna upp i USA, vilket är en pågående
strategi även för 2023.

Bolagets satsning på fler antal anställda har intensifierat en proaktiv bearbetning av nya marknader,
med anpassad strategi i syfte att öka bolagets marknadsandelar.

Årets omsättning uppgick till 71% (8 336 730 kr) gentemot föregående år (11 664 877 kr) med en
ökad förlust på 94% ( -2 160 204 kr) gentemot föregående år (-1 114 731 kr).

Detta skall ses mot en förlängd säljcykel pga rådande världsläge vilket resulterat i minskad
omsättning. Vidare har bolaget ökade personalkostnader i satsningen att sälja fler antal maskiner,
stärka befintliga distributörer samt vidareutveckla Drive- in Boatwash koncept. De ökade
kostnaderna ovan och den minskade omsättningen är anledningen till att bolaget ökar förlusten mot
föregående år”.

För ytterligare information kontakta:
Carina Bjerner, VD

carina@driveinboatwash.com
+46 (0) 601 61 10

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör
båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa,
Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information
om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari, 2023.