Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och resultat efter skatt om 683 538 SEK (helåret 2016: -5 553 778 SEK) för helåret 2017.

Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2017. Bolaget kommer gå ut med enkomplettering under februari med en redovisning av räkenskaperna i sammandrag för andrahalvåret 2017, motsvarande jämförelsesiffror för 2016 samt nyckeltal. Siffrorna går även indirekt attutläsa från av bolaget publicerade rapporter.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 24 augusti 2018.Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

Bolaget har under året taget ett betydande steg från att haft stort fokus på att förbättraprodukterna och konceptet till att kunna erbjuda våra attraktiva lösningar till kunder över stora delarav världen. Från att vid 2017 års ingång ha levererat maskiner till 3 länder har vi nu levererat till 8länder. Vi har även sett att på de marknader vi funnits på längst, Sverige och USA, har omsättningenökat markant, och står för lejonparten av omsättningen.Omsättning och resultat är bolagets bästa någonsin. Omsättningen ökade med 1 800 % ochresultatet var positivt efter flera års minusresultat. Företagets fokus kommer under 2018 fortsättavara att etablera fler referensanläggningar och att hjälpa befintliga kunder att lyckas med sinaaffärer. Vi ser nöjda kunder och slutkunder (båtägare) som det helt avgörande för långsiktigframgång.Arbetet att fortsätta stärka våra erbjudanden fortgår, med bland annat arbete mot en fulltautomatiserad tvättprocess och bra digitala verktyg för båttvättsägare och båttvättskunder.Rentunder har fått flera bidrag under året för att hjälpa oss stärka vårt kunderbjudande samtytterligare bana vägen för internationell försäljning.Styrelsen ser goda investeringsmöjligheter inom verksamheten och föreslår därför att ingenutdelning sker.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2018 kl. 16.40 CET.