Investerare

Riskfaktorer

Marknadstillväxt

Rentunder agerar på en marknad som bolaget förväntar kommer ha en stor tillväxt de närmaste åren. Om marknaden utvecklar sig sämre än förväntat genom lägre eller negativ tillväxt förväntas det påverka bolagets omsättning och resultat negativt.

Konjunkturutveckling

Bolaget är beroende av att dess potentiella kunder har utrymme för investeringar. En utdragen konjunkturnedgång skulle kunna medföra en betydande reduktion av efterfrågan på bolagets produkter. Framtida globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan således komma att kraftigt påverka Rentunders omsättning, resultat och finansiella ställning.

Konkurrenter

Rentunder bedömer att det för närvarande finns ett mycket litet antal konkurrenter som tillverkar båttvättar. En konkurrent har bolaget funnit som tillverkar båttvättar med borstfunktion. Rentunders bedömning är att bolagets försäljning endast kommer påverkas i liten utsträckning av konkurrentens närvaro då de främst agerar i Sverige och tidigare inte påverkat bolagets försäljning i större utsträckning. Det finns många konkurrenter i dess vidare mening, som hanterar problem med påväxt på båtskrov. Dessa konkurrerande metoder såsom båtbottenfärg, spolplatta med högtryck, torrsättning och att tvätta för hand dominerar marknaden. Det finns även bolag som försökt utveckla borsttvättar som inte kommit längre än till prototypstadiet. Förmågan att leverera produkter med en kombination av prestanda och totalekonomi som passar slutanvändarna kommer att vara avgörande för Rentunders förmåga att utvecklas positivt i framtiden. Det finns dock inga garantier för att Rentunders marknadspositioner kan bibehållas.

Tekniska risker

Rentunders produkter befinner sig i en fas där produkterna, dock ej samtliga tekniska förändringar, har testats under minst tre år. Detta innebär att koncernen har erhållit betydande återkoppling kring produkternas prestanda i den miljö där de avses att användas. Detta innebär att risken för att tekniska detaljer behöver förändras i betydande utsträckning minskar. Detta innebär också att risken för ökade kostnader för systematiska fel kan minska i takt med att tiden går. Det finns dock ingen garanti för att inte sådana risker inträffar. Bolaget har en kontinuerlig utveckling och det kan inte uteslutas att tänkta framtida förbättringar på båttvättarna leder till problem.

Legala tvister

Rentunders produkter hamnar ofta i närheten av en omgivning där det rör sig mycket folk. Bolaget lämnar över ansvaret på operatören/köparen att säkerställa att inte obehöriga befinner sig på eller allt för nära tvätten. Det kan dock inte uteslutas att krav kan riktas mot bolaget ifall en incident inträffar på eller kring båttvätten. Generellt finns risken att sälj- och leasingavtal som skrivs mellan bolaget och kunder kan bli föremål för tvister. Skyddande av affärsrelationer kan också ge upphov till legala tvister. Rentunder har dessutom i sin löpande verksamhet fört och kommer att föra förhandlingar med bolag om samarbeten. Denna typ av affärsrelationer regleras av många mer eller mindre komplicerade avtal, vilket i sin tur ökar risken för tolkningstvister och därtill hörande kostnader. Rentunder har under de senaste åren inte varit inblandat i några tvister, men det finns ingen garanti för att sådana inte uppstår.

Produktansvar

Rentunder kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Rentunders ställning negativt.

Begränsade resurser

Rentunder är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av bolagets utveckling är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Rentunder har ett begränsat antal medarbetare som samtliga, på kort sikt, är att betrakta som nyckelpersoner. Bolagets framgång är beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att man i framtiden kan rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och koncernen kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja bolagets affärsstrategi. Även om ledningen anser att bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens som finns från företrädesvis bolag i andra branscher.

Operativa risker

Nyckelkompetensen i Rentunder är avtalsmässigt säkrad inom verksamheten, dock kvarstår en risk att viktig information går förlorad vid bortfall av nyckelpersoner. Verksamheten är också exponerad i de avtal och överenskommelser som tidigare styrelser och ledningar ingått, och verksamheten kan även tvingas till finansiella ställningstaganden i frågor som för närvarande inte är kända eller fullt utredda.

Osäkerhet kring samarbetsavtal

Rentunder är, och kommer även framgent att vara beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktinköp vid tillverkning, och försäljning utomlands. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka bolaget har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna kompetensen har Rentunder för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte garanteras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal.

För sin försäljning är Rentunder i vissa fall även beroende av att bolagets samarbetspartners ingår avtal med slutkunder. Även om Rentunder anser att nuvarande och framtida samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer bolaget inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida intäkter.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte med säkerhet sägas huruvida bolaget kan fortsätta att vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Rentunder i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital med säkerhet kan anskaffas eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan bolaget öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av bolaget.

Kapitalanskaffning/Finansiering

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för att bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.

Valutarisker

Rentunders fakturering sker i svenska kronor eller andra valutor medan kostnaderna huvudsakligen är i svenska kronor, varför valutaexponering mellan intäkter och kostnader samt mellan tillgångar och skulder uppstår. Långsiktiga förändringar i valutakurser innebär, i den mån priserna inte kan justeras, att intäkterna och därmed resultatet påverkas. Kortsiktiga förändringar i valutakurser innebär att bolagets exponering genom tillgångar i utländsk valuta (kundfordringar) medför en risk.

Risker förenade med att avyttra aktier i bolaget

Rentunder Holdings AB aktier är Euroclear registrerade. För att underlätta handel avser bolaget lista sig på Nordic MTF. Det finns risk i framtiden att bolagets aktier inte kommer vara listade på Nordic MTF eller annan börslista. Anledningarna till ett sådant scenario kan vara både bolagsspecifika eller utanför bolagets kontroll. Om bolaget inte är listat på en handelsplats försvårar det avyttring av aktier avsevärt.

Risker förenade med att äga aktier i bolaget

Rentunder Holdings AB aktiekurs kommer variera och kan gå både upp och ned. En investerare kan därmed förlora hela eller delar av sin investering.