Investerarere

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut pengar till aktieägarna när bolagets operativa och totala kassaflöde är positivt och styrelsen inte finner bättre avsättning för pengarna genom nya investeringar. Någon utdelning har inte skett sedan bolaget bildades.

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken ska anses ha rätt att få utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tilldelas utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utdelning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som skatterättsligt inte tillhör Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.