Investerare

Viktig infrmation om NGM

Informationstext om Nordic MTF

Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se Nordic SME är en tillväxtmarknad för små- och medelstora företag som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. En tillväxtmarknad för små- och medelstora företag är en typ av handelsplattform i enlighet med MiFID II. En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en tillväxtmarknad för små- och medelstora företag utan att prospektskyldighet föreligger enligt prospektförordningen. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till ledande distributörer och internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de listade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.